Κοινωνικη Ανυπακοή- οικονομική αυτοοργανωσή στην πράξη-ομιλία / Civil Disobedience and active Self Organization of the Economy- Occupied theater Embros Wednesday 21/6 at 21.00

** [text: Eng./ Ελλ.] Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά με ομιλητές από την Ισπανία και την Κένυα και μετάφραση στα ελληνικά. ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6 ώρα 21.00 Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ (Ρ.Παλαμήδη 2 – Ψυρρή) Τhe talk will be in English with activists from Spain and Kenya at Occupied Self Organized Free Theater EMBROS (Riga Palamidi 2- Psiris Area Athens

Το Grassroots Economics Foundation (Ίδρυμα Οικονομικών Από Τα Κάτω) είναι μία οργάνωση στην Κένυα που εργάζεται για να ενδυναμώσει τις τοπικές κοινότητες να αναλάβουν δράση για τα δικά τους μέσα διαβίωσης και το οικονομικό τους μέλλον. Η Grassroots Economics επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κοινότητας μέσω της οικονομικής ενδυνάμωσης μέσα από προγράμματα κοινοτικών νομισμάτων. Εκατομμύρια ανθρώπων σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος έχουν αγαθά και υπηρεσίες για εμπόριο, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε μετρητά ή σε πίστωση. Αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες χρειάζονται έναν τρόπο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών χωρίς να βασίζονται σε εθνικά νομίσματα ή πιστωτικές γραμμές υψηλού επιτοκίου. H καθιέρωση ενός κοινοτικού νομίσματος, μηδενικού κοινοτικού επιτοκίου που υποστηρίζεται από δίκτυα πωλητών, αγροτών, βιοτεχνών και σχολείων, καθιστά δυνατή και προωθεί την τοπική ανταλλαγή.

Η Caroline Dama μάχεται για την χειραφέτηση των γυναικών. Μέσω της οργάνωσης Grassroots Economics, επιδιώκει να ενδυναμώσει κοινότητες χαμηλού εισοδήματος και σχολεία να εκδίδουν τοπική αμοιβαία πίστωση στην Κένυα.

Το FairCoop είναι ένας ανοιχτός παγκόσμιος συνεταιρισμός, αυτο-οργανωμένος μέσα από το διαδίκτυο, ο οποίος παραμένει εκτός κρατικού-εθνικού ελέγχου.

Ο στόχος του είναι να κάνει τη μετάβαση σε ένα καινούριο κόσμο, να μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές αδικίες ανάμεσα στους ανθρώπους, και την ίδια στιγμή, σταδιακά να συνεισφέρει στο νέο παραγόμενο οικονομικό πλούτο που θα είναι προσβάσιμος σε όλη την ανθρωπότητα σαν κοινό αγαθό.

Το FairCoop υποστήριζει ότι η μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο νομισματικό σύστημα είναι το στοιχείο κλειδί. Γι’ αυτό το λόγο, προτάθηκε και το FairCoin ως το κρυπτονόμισμα πάνω στο οποίο βασίζει τις δράσεις αναδιανομής των πόρων του και το χτίσιμο ενός νέου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Το FairCoop αποδέχεται το κάλεσμα για ολοκληρωμένη επανάσταση.

Είναι ένα κάλεσμα σε όλους εσάς που αντιστέκεστε στην κυριαρχία και στην υποδούλωση, ένα κάλεσμα για να ενωθούμε κάτω από μία συνειδητή προσωπική και συλλογική δράση, για τη βελτίωση και την ανάκτηση όλων των κεκτημένων και των αξιών που μας επιτρέπουν να ζήσουμε μια ζωή από κοινού. ‘Ενα κάλεσμα για την κατασκευή νέων τρόπων οργάνωσης και δομών σχετικών με όλες τις πτυχές της ζωής μας, που θα διασφαλίζουν την ισότητα και τη δικαιοσύνη όσον αφορά στην κάλυψη ζωτικών αναγκών.

Δίκαιες σχέσεις που στηρίζονται στην ελευθερία
Αυτο-οργάνωση και κυρίαρχες λαϊκές συνελεύσεις
Δημόσια και κοινά αγαθά
Επανάκτηση της κοινής περιουσίας ως ένα κοινό αγαθό, κάτω
από κοινωνικό έλεγχο και ιδιοκτησία
Χτίσιμο ενός συνεργατικού και αυτο-διαχειριζόμενου δημόσιου
συστήματος με αμοιβαία υποστήριξη
Απελευθέρωση της πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση
Μια νέα οικονομία που στηρίζεται στη συνεργασία και τις στενές
σχέσεις
Αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και τη ζωή

Η τέχνη του FairCoop στα ελληνικά βρίσκεται εδώ:
https://fair.coop/el/faircoop/ https://fair.coop/el/principles/

 

Civil Disobedience and active Self Organization of the Economy-
Occupied theater Embros (Riga Palamidi 2 -Psiris area- Athens)
Wednesday 21/6 at 21.00

Grassroots Economics Foundation is a Kenian organization which works for empower local communities to take charge of their own livelihoods and economic future. Grassroots Economics focuses on community development through economic empowerment via community currency programs. Millions of people in low income communities have goods and services to trade, but they lack accessible cash or credit. These local initiatives need a way to exchange goods and services without relying on scarce national currency or high interest credit lines. By introducing a Community Currency, a zero interest communal credit backed by networks of vendors, farmers, craftspeople and schools, it enables and promotes local exchange

Caroline Dama is a strong believer in women’s empowerment. Her organization Grassroots Economics, seeks to empower low income communities and schools to issue a localized mutual credit in Kenya.

more info
http://grassrootseconomics.org/

Fair.coop is an open global cooperative, self-organized via the Internet and remaining outside nation-state control.

Its aim is to make the transition to a new world by reducing the economic and social inequalities among human beings as much as possible, and at the same time gradually contribute to a new global wealth, accessible to all humankind as commons

Fair.coop understands that the transformation to a fairer monetary system is a key element. Therefore, Faircoin was adopted as the cryptocurrency upon which to base its resource-redistribution actions and building of a new global economic system.

Faircoop embraces the call for integral revolution

A call to all of you who resist being dominated and enslaved, to get together under one conscious personal and collective action for the improvement and recovery of the qualities and values that enable us to live a life together, as well as the construction of new organizational forms and structures in all aspects of life to ensure equality and equity in the coverage of vital needs.

Equitable relationships based on freedom
Self-organization and sovereign popular assemblies
Public and commons
Retrieve common property as the common good, under popular possession and control
Build a cooperative and self-managed public system from mutual support
Freeing up access to information and knowledge
A new economy based on cooperation and close relationships
Cooperate with life and nature

more info
https://fair.coop/el/

Previous Story

Ένα βρεγμένο οριγκάμι – Νίκος Le Fou

Next Story

Ανάληψη ευθύνης από Αναρχικούς για την επίθεση στο Μετρό – στάση Κεραμεικός


Latest from Global movement

Disaster Anarchy- by Rhiannon Firth

The growth of autonomous disaster relief efforts, grassroots anarchist initiatives during the COVID-19 pandemic, and collective responses to climate change, both in the UK
Go toTop