Theory. Utopia. Empathy. Ephemeral arts – EST. 1990 – ATHENS LONDON NEW YORK

INDIE FREE FESTIVAL no17/ PEDION AREOS (ATHENS CENTRAL PARK) 13_10_2007

in Uncategorized/Void Network News

Κενό Δίκτυο
(Θεωρία, Ουτοπία, Συναίσθηση, Εφήμερες Τέχνες)
Void Network
( Theory,Utopia,Empathy,Ephemeral Arts)
presents

INDIE
FREE

FESTIVAL
no.17

temporary
autonomous
ecstatic
zone

saturday 13 october
Pedion Areos
(Athens Park
Victoria metro station)
from 16.00 until next morning

σάββατο 13 οκτωβρίου 2007
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
από τις 4.00 το απόγευμα
ως το επόμενο ξεμέρωμα

stage 1
[underground rock]


4.30-5.15
ΑΝΑΠΛΟΥΣ [indie rock]
5.15-6.00
BLENDER [ska punk]
6.00-7.15 TAX COLLECTORS [indie pop]
7.15-8.00 ΑΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑ [dadaism]
8.00-8.45 THREE WAY PLANE [indie punk]
8.45-9.30
SEMEN OF THE SUN [heavy/stoner]
9.30-10.15 LOST BODIES [dadaism]
10.15-11.00 MISUSE [post rock]
11.00-11.45 THE SCREAMING FLY [space garage]
11.45-12.30 ΡΟΔΕΣ [hip-hop]
12.30-1.15
RADICAL GEE
and the
MOOVING TARGET [reggae]

1.15-2.00 LIQUID DUST [rock]
2.00-2.45 KATRIN and the THRILL [dark rock]
2.45-3.30 VICTORY COLLAPSE [dark rock]
3.30-4.15 PLANET OF ZEUS [stoner]
4.15-5.00 B’SIDE GIRL [post rock]

stage 2
[ambientrancedelica experience]


AMBIENT DUB ZONE
6.00-7.00 HYPNO
7.00-8.00 BUSHMAN TRIBE
8.00-9.00 DOUBLE DI
9.00-10.00 SISSY STARDUST
10.00-11.00
VALLERY

ELECTRO ACID
PSYCHEDELIC TRANCE ZONE
11.00-12.00 LEANDROS
12.00-2.00 DJ NIKITAS
2.00-3.30 DIMITIRIS NATS
3.30-5.30 IRAKLIS MINDPHASER
5.30-end DJ VERTIGO vs. DJ CRYSTAL ZERO

+ 2 stages visual projections by
GLOBAL EYE (london void network)
VOID OPTICAL ART LABORATORY

To Indie Free Festival 17
είναι μια εφήμερη, αυτόνομη εκστατική ζώνη, είναι μια γιορτή της Αυτονομίας, μια κατάληψη του κεντρικού πάρκου της πόλης, ένα πείραμα….
Για δεκαεπτά χρόνια το Κενό Δίκτυο δίνει όλες του τις δυνάμεις ώστε να δοκιμάσει την πιθανότητα της διοργάνωσης ενός μεγάλου μουσικού festival χωρίς εισιτήριο , χωρίς αμοιβές , χωρίς ιδιωτικούς χορηγούς και εταιρίες security , χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, χωρίς εκμεταλευτικές και εμπορευματικές σχέσεις, χωρίς κανένα οικονομικό κέρδος για κανένα από τους ακτιβιστές ή τους καλλιτέχνες.
Το Indie Free Festival όπως και όλες άλλες εκδηλώσεις του Κενού Δικτύου είναι βασισμένο στις έννοιες της αλληλοβοήθειας, του «κοινωνικού Δώρου» και της Ελεύθερης Ανοιχτής Οικειοποίησης του Δημόσιου Χώρου από χιλιάδες σκεπτόμενους Ανθρώπους.
Προσφέρει στα ανεξάρτητα συγκροτήματα την άμεση ευκαιρία να παρουσιάσουν την δουλεία τους και να εκφραστούν ανεξάρτητα από την βιομηχανία του θεάματος φέρνοντας ένα μήνυμα που να την υπερβαίνει. Αποτελεί ένα ραντεβού των Ουτοπιστών, των Ρομαντικών, των Ελευθεριακών και όλων αυτών που αναζητούν την έξοδο από τις κυρίαρχες ιδεολογίες της οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής “πραγματικότητας”.

Ο Κόσμος που Ζεί στα Όνειρα μας
είναι πιο Πραγματικός
απ’ τον “πραγματικό” κόσμο

Το Διάστημα είναι η μόνη μας πατρίδα

INDIE FREE
FESTIVAL

TEMPORARY
AUTONOMOUS
ECSTATIC
ZONE

Indie free festival 17 is a celebration of Autonomy, an experiment…. For seventeen years the Void Network gives all its forces for to make an open public experiment about the probability of the organisation of a big music festival without ticket, without wage, without private sponsors and security companies, without state sponsorship, without exploitative and merchandising relations, without any economic profit for the activists or the artists.
Indie Free Festival as also all other events of Void Network is based on the significances of mutual-help, “Social Gift” and Free Open Reclaiming of Public Space from thousands awaken Persons. It offers to the underground groups the direct occasion to present their work independent from the industry of the spectacle by bringing a message that goes much further than the “cultural factory”. Indie Free Festival is a squatting of the central park of Athens that constitutes a gathering of the Utopians, the Last Romantics, the Anarcho-Libertarians and all of them that seeks the exit from the sovereign ideologies of economic, cultural and political “reality”.

The World that Lives in our Dreams is More real than the “real” world

Space is our only Nation

ΙNDIE FREE FESTIVAL
AUTONOMOUS SPACE
DIRECT ACTION

FREE FESTIVAL MOVEMENT

AUTONOMOUS ZONES
MOVEMENT

++++++

>>>>>>

KEEP IN CONTACT

20 OCTOBER 2007

24 HOURS

IN THE CITY

CENTER

OMONOIA SQUARE

starts 11 in the morning

ends 11 in the morning next day


Χωρίς μια επανεξέταση της καρδιάς και μια αναζωογόνηση του πνεύματος μπορεί έστω και να μιλάμε για επανάσταση; Κάθε πλευρά της ζωής καθώς γίνεται εμπόρευμα γίνεται και ένα πεδίο μάχης. Το σύστημα αποικιοποιεί τον έρωτα, μετατρέπει την αγάπη σε απλό σεξ και το σεξ σε πορνογραφία, η εργασία γίνεται παραγωγή και η παραγωγή δουλειά και εκβιασμός, ο ελεύθερος χρόνος μετατρέπεται σε τεμπελιά και η τεμπελιά σε ολιγοήμερες διακοπές, η επιθυμία παίρνει τη μορφή του καταναλωτισμού και η φαντασία γίνεται μεσολαβημένο θέαμα και κουλτούρα της ύπνωσης.

Τα αυτόνομα κινήματα απαντούν διασώζοντας τον έρωτα από την εμπορευματοποίηση, διευρύνοντας τον χώρο του, κινούμενα πέρα από τις πατριαρχικές και ιεραρχικές σχέσεις, πέρα από την αντίληψη που θέλει την αγάπη απλώς φυσικό φαινόμενο. Η πολιτική του έρωτα ενσταλάζει στην καθημερινή ζωή ένα περιεχόμενο που ανατρέπει τους πιθανούς αποίκους της και την προφυλάσσει ως μια δεξαμενή της ζωής-δύναμης.

Η “επίδραση του έρωτα” δείχνει ότι τα κοινωνικά κινήματα είναι μια έκφραση της ερωτικής διασύνδεσης των ανθρώπων ως μια αντίθεση στο πρότυπο του “ανθρώπου μηχανής”.

Η συμμετοχή στα κινήματα καθώς διατηρεί και διευρύνει τη σφαίρα της καρδιάς εκδηλώνει όλα αυτά που είναι μοναδικά στον άνθρωπο, όλα αυτά που αντιτίθενται δηλαδή στον “πολιτισμό της μηχανής”

…Από εδώ και πέρα κάθε αληθινή φιλία θα είναι επαναστατική…

Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στις διαδικασίες του Κενού Δικτύου:

voidinternational@gmail.com

INDIE FREE FESTIVAL

AUTONOMOUS SPACES DIRECT ACTION

TEMPORARY AUTONOMOUS ECSTATIC ZONE

Without a re-examination of the heart and an invigoration of the spirit can we even speak about revolution? Each side of life as it becomes merchandise it becomes also a battle-field. The system colonize the love, changes the love in simple sex and the sex in pornography, work becomes production and the production becomes a blackmail, the free time is tranformed to laziness and laziness to few days holidays, the wish takes the form of consumerism and imagination becomes intervened spectacle and culture of hypnosis.

The autonomous movements offer an answer by rescuing the love from the commercialization, by extending the space of love, as they move beyond the patriarchic and hierarchic relations, beyond the perception that conceives love simply as a natural phenomenon. The “policy of love” inspires a content in the daily life that reverse the authoritative powers of exploitation and protects life as a reservoir of life-force.

The “effect of love” shows that the social movements are an expression of erotic interconnection of persons as an opposition in the model of ” cyborg/human-machine”.

The participation in the movements maintains and extends the sphere of the heart and expresses all what is unique in the human, all what it stands against the “culture of machine” …From now on all friendship will be revolutionary…

Open call for participation in the processes of Void Network:

voidinternational@gmail.com


Latest from Uncategorized

Go to Top